Henry og Mary Skovs Fond

Retningslinjer for ansøgning om legat

Alle rubrikker skal udfyldes – også forsiden, hvor en kort redegørelse for ansøgningen skal gives. Henvisning til bilag i de enkelte rubrikker er ikke tilstrækkeligt. Hvis ansøgeren har modtaget støtte fra fonden tidligere, skal dette oplyses i rubrikken på sidste side.

Opfyldes disse formkrav ikke og er samtlige bilag ikke vedlagt, vil ansøgningen blive afvist.

1. STUDIER I DANMARK
Fonden støtter især teknisk relaterede studier, såsom maskinmester, ingeniør eller andre tekniske områder. Studier, der har tilknytning til jern- og metalindustrien, har første prioritet.

2. STUDIER I UDLANDET
Det er en betingelse for behandling af ansøgningen, at ansøgerne har opnået en bachelorgrad.

a) Studier inden for det tekniske område med tilknytning til jern- og metalindustrien, herunder maskinmesteruddannelse, ingeniørstudier og lignende vil have første prioritet. For disse studieområder gælder, at studieperioden minimum skal vare et 1. semester.

b) Der kan der i visse tilfælde tildeles støtte til studier inden for relevante økonomiske områder i forhold til jern-og metalindustrien. Betingelsen er her, at opholdet varer 2 sementre.

c) Ansøgninger indenfor andre studieretninger støttes ikke!

d) Praktikophold støttes ikke!

For studier i udlandet gælder, at det vil blive vurderet, hvorvidt studielandet og uddannelsesinstitutionen er relevant ud fra en faglig vurdering og bibringer indhold og udvikling, der ikke kunne være opnået ved studier i Danmark. Der lægges generelt vægt på, at studieopholdet skal være erhvervsrelevant.

3. ANDET FORMÅL
I visse tilfælde kan veldokumenterede målrettede studieture støttes. Ansøgningen skal vedlægges beskrivelse af studieturens indhold samt et budget

GENERELT

A. Bilag
Følgende bilag skal i nedennævnte rækkefølge vedlægges ansøgningsskemaet, både for studier i Danmark og studier i udlandet, og være hæftet sammen med klips til ansøgningen.

1) Budget

2) Bekræftelse på optagelse fra uddannelsessted

3) Følgeskrivelse, der beskriver baggrund for studie og ophold

4) Curriculum vitae

5) Dokumentation for hidtidige eksamensresultater

6) Seneste årsopgørelse incl. formueopgørelse

7) Dokumentation for bachelorgrad ved ansøgning til studier i udlandet

8) Formue, herunder art og størrelse. Opmærksomheden henledes på, at der skal være overensstemmelse mellem oplysningerne heri og oplysningerne i ansøgerens årsopgørelse omkring formueforhold. Hvis der ikke er overensstemmelse, skal ansøgeren oplyse baggrunden for forskellen.

B. Ansøgningsfrister
1) 15/2
2) 15/5
3) 15/8
4) 15/11

Ansøgningen skal være kontoret i hænde på hverdage inden 16.30 – på fredage dog inden 15.00.

C. Overdækning
Hvis ansøgeren ved modtagelsen af legat fra Henry og Mary Skovs Fond sammen med modtagelse af legater fra andre fonde får overdækning af sine udgifter i forhold til budget, er ansøgeren forpligtet til at oplyse Henry og Mary Skovs Fond herom, og at tilbagebetale det udbetalte legat helt eller delvist, så overdækningen neutraliseres.

D. Svar på ansøgning
Det er som udgangspunkt kun ansøgere, der modtager legat fra fonden, der modtager svar på deres ansøgning.